AYIRMA (İFRAZ) HARİTALARI

a) Tanım

Ayrıma işlemi; Tek parça olan bir taşınmazın iki ya da daha fazla parçaya ayrılmasıdır.

Ayırma işlemini teknik ifadelerle tanımlamak gerekirse;

Tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın; ilgilisinin talebi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince iki ya da daha fazla parçaya ayrılıp, yerine göre belediye encümeni ya da il özel idaresi kurulu kararına bağlandıktan sonra, yeni oluşan her bir parçanın ayrı bir parsel numarası altında ayrı bir kütük sayfasına kaydedilmesi işlemine ayırma denir.

Devamını Oku

YOLA TERK HARİTALARI

a) Tanım

Yola terk haritaları, 2010/22 sayılı genelgede; “imar plânlarının uygulanışı sırasında yola terk işlemi nedeniyle yapılan haritalardır” şeklinde tanımlanmıştır.

Bundan hareketle yola terki teknik olarak şu şekilde tanımlamak mümkündür.

Yola terk; tapu kütüğünün müstakil bir sayfasında kayıtlı taşınmazın, ilgilisinin talebi üzerine – İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince – bir kısmının bu parselden ayrılıp imar yoluna terk edilmesi ve terk edilen kısmın yüzölçümünün kütükten düşülmesi işlemidir.

Devamını Oku

YOLDAN İHDAS HARİTALARI

a) Tanım

Yoldan ihdas haritaları; 2010/22 sayılı genelgede; “İmar plânı uygulaması sırasında kapanan yol ve yol fazlalıkları nedeniyle oluşan taşınmaz malın tescili amacıyla yapılan haritalardır” şeklinde tanımlanmıştır.

Yoldan ihdası şu şekilde tanımlamak mümkündür;

Yoldan İhdas; Evveliyatı yol olmasına karşın, imar plânı gereği kapanan yolların, imar plânındaki amacına uygun olacak şekilde kullanılmak üzere, ait olduğu adanın son parsel numarası altında, – 2644 sayılı Tapu Yasasının 21’inci maddesi gereğince, belediye sınırları içinde belediye, dışında ise köy tüzel kişiliği adına, – tapu kütüğünün müstakil bir sayfasına kaydedilmesidir.

Devamını Oku

KAMULAŞTIRMA HARİTALARI

a) Tanım

Kamulaştırma haritaları 2010/22 sayılı genelgede; “Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

2010/22 sayılı genelge gereğince kamulaştırma işlemi; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

Buna göre kamulaştırma haritası; uygulamayı yapan kurumun elemanları ya da serbest çalışan harita mühendisleri tarafından yapılmış olması gerekir.

Devamını Oku

PARSELASYON (İMAR UYGULAMALARI)

a) Tanım

Parselasyon haritaları; 2010/22 sayılı genelgede; “imar parsellerini oluşturmak amacıyla İmar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanılarak belediye veya valilikler tarafından resen yapılan ya da yaptırılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

2010/22 sayılı genelge gereğince parselasyon; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

Buna göre parselasyon haritasının yapımı, uygulamayı yapan kurumun elemanlarına ya da serbest çalışan harita mühendisi tarafından yapılmış olması gerekir.

Parselasyon işlemi; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

Parselasyon haritası yapılıp, askı ilânı ile kesinleştirildikten sonra işlemi yapan idare tarafından yazılı olarak kadastro müdürlüğüne başvurulur.

Devamını Oku

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

a) Tanım
 
Sınırlandırma Haritaları; 2010/22 sayılı genelgede; “Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

2010/22 sayılı genelge gereğince sınırlandırma; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

Buna göre parselini sınırlandırma haritası yaptırmak isteyen ilgilinin bu işlemi, serbest harita mühendisine yaptırması gerekmektedir.

* Sınırlandırma haritaları; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

Devamını Oku

KÖY YERLEŞİM HARİTALARI

a) Tanım
Köy yerleşim haritaları 2010/22 sayılı genelgede; “442 sayılı Köy Kanununa ek 3367 sayılı Kanun ve Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliğine göre yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

2010/22 sayılı genelge gereğince köy yerleşim haritaları; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

Buna göre köy yerleşim haritaları, kadastro müdürlüğü dışında yapılması ya da yaptırılması gerekmektedir.

Köy yerleşim haritaları; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

Köy yerleşim haritaları düzenlendikten sonra kontrol ve tescil için valilik tarafından kadastro müdürlüğüne başvurulur.

Devamını Oku