VASİYET TENFİZ KARARI

1 yıl 2 ay önce #6259 Yazan: elyas
Murisin , A ,B ve C mirasçıları vardır.5 adet ise taşınmazı vardır.Muris bu taşınmazlardan 4 tanesini Vasiyet etmemiştir. 1 tanesin (A) ve (B) ye vasiyet etmiştir.
Vasiyet edilen taşınmaz 3 katlı ev olup Kat İrtifakı/Kat Mülkiyeti kurulmamıştır.Muris 1. ve 2.katı ( A) mirasçısına, 3.katı ise (B) mirasçısına olacak şekilde Vasiyetname bırakmıştır.Mahkeme Vasiyetin Tenfizi Kararı vermek için taşınmaza Kat Mülkiyetinin kurulması gerektiğini belirterek davacılar (A) ve (B) ye taşınmaza Kat Mülkiyeti Kurulması için yetki belgesi vermiştir.
Bu mirasçılardan birisi iştirak hisseli intikal işleminden sonra Mahkemenin vermiş olduğu yetki belgesi ile (A) ve (B) mirasçılar olarak bu taşınmazda (C) mirasçı olmadan Kat Mülkiyeti Tesisi yaptırabilirler mi.
Ben bu konuyu araştırdım hiç emsal bir işlem bulamadım bilgisi olan forum üyesi arkadaşların ve Sayın Üstadlarımın acil yardımlarına ihtiyacım vardır. Teşekkür ederim. (İlyas)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş .

1 yıl 2 ay önce #6264 Yazan: elyas
Mesajımda (b) mirasçı yazdığım halde yüz ifadesi resmi çıkmış yüz ifadesi resmini (b) olarak değerlendirin. (İlyas)

Lütfen sohbete katılmak için Giriş .

1 yıl 1 ay önce #6332 Yazan: m.satır
18. Hukuk Dairesi 2015/13044 E. , 2016/10570 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Dava dilekçesinde, ortaklığın giderilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı ... vd. vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, 542 ada 7 parsel (eski 1636 parsel) sayılı taşınmazın paydaşlar arasında aynen taksimini mümkün görülmez ise satış yoluyla ortaklığın giderilmesini istemiş, davalılar ise aynen taksim yoluyla ortaklığın giderilmesini istemiş, mahkemece satış suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.
<Kat> <Mülkiyeti> Yasası hükümlerine uygun olarak, üzerinde <kat> <mülkiyetine> elverişli yapı bulunan ortak taşınmazda <kat> <mülkiyetine> geçilebilmesi için, üzerindeki yapının mimari projesine uygun biçimde tamamlanmış ya da projesi olmamakla birlikte fiili durumuna göre çizdirilmiş imara ve fenne uygunluğu ilgili makamca onaylanmış projesinin olması, bağımsız bölümlerinin başlı başına kullanmaya elverişli bulunması (M.1), yapının tümünün kargir olması (M.50/2) ve her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm düşmesi, ayrıca 12. maddede yazılı <belgelerin> (belediyeden onaylı proje, yapı kullanma <belgesi> ve yönetim planı) tamamlattırılması gerekmektedir. Bu koşulların gerçekleşmesi durumunda anılan Yasanın 10. maddesinin beşinci fıkrası hükmünce taşınmazda <kat> <mülkiyetine> geçilebilecek ve açılan davada ortaklığın bu yolda giderilmesine karar verilebilecektir.
Yargıtay’ın yerleşmiş uygulamalarında, tamamlanmış yapının fiili durumu ile onaylı projesi arasında aykırılıkların bulunması ya da yapının imara uygun ancak projesiz inşa edilmiş olması veya bir kısım bağımsız bölümlerin başlı başına kullanılmaya elverişli halde bulunmaması gibi <kat> <mülkiyeti> kurulmasına engel oluşturan eksikliklerin mevcut olduğu durumlarda bu eksikliklerin giderilip yasal koşullara uygun hale getirilmesi mümkün ise bunun isteyen tarafa tamamlattırılması yoluna gidilmesi gerektiği kabul edilmektedir.

Bu bakımdan mahkemece öncelikle yapının ayrı ayrı ve müstakil olarak kullanılmaya elverişli bağımsız bölümler içerip içermediğinin, içeriyorsa bunların sayısının saptanması, her bir paydaşa en az bir bağımsız bölüm düşmesi halinde davaya konu taşınmaz üzerindeki yapının onaylı projesinin ve sonradan değişiklik yapılmış ise buna ilişkin tadilat projesinin olup olmadığının taraflara ve ilgili belediyeye sorulup etraflıca araştırılması, proje mevcut değil ise veya onaylı projeye aykırılıkların saptanması halinde ilgili belediyeden alınacak ön bilgiye göre yapının mevcut haliyle imar mevzuatına ve bulunduğu yerin imar durumu ile fenne aykırılık oluşturmadığı veya imara ya da projeye aykırılıklar giderildiği takdirde onay verilebileceğinin saptanması halinde, öncelikle aykırılıkların giderilmesi, eksiklerin tamamlatılması daha sonra yapının fiili durumunu yansıtan projenin hazırlattırılıp, ilgili imar müdürlüğünün onayının ve buna bağlı olarak oturma izin <belgesinin> alınması, ayrıca <Kat> <Mülkiyeti> Yasasının 12. maddesinde sayılan diğer <belgelerin> tamamlattırılması için <kat> <mülkiyetine> geçiş suretiyle ortaklığın giderilmesini isteyen tarafa <yetki> ve yeterli süre verilmesi, bu hususlar eksiksiz yerine getirildiği takdirde de; dava konusu taşınmaz üzerindeki yapı veya yapılarda her bir bağımsız bölümün (konumu, yüzölçümü, kullanım amacı ve eklentileri yerinde incelenip irdelenerek) değeri ve bu değere göre özgülenecek arsa payı uzman bilirkişi aracılığıyla saptanıp varsa fiili taksime göre, taksim yoksa çekilecek kur'a ile önce her bir paydaşa birer bağımsız bölüm özgülendikten sonra arta kalan bağımsız bölümün pay oranları da gözetilmek suretiyle yine kur'a ile paydaşlara özgülenerek, gerekiyorsa bedel farkı nedeni ile ödenecek ivaz da belirlenmek suretiyle payların denkleştirilmesi ve yönetim planı gibi <belgeleri> paydaşların (tanınan süreye rağmen) imzalamaktan kaçınması halinde bunların imzalanmış sayılması suretiyle tahkikatın ikmal edilmesinden sonra <kat> <mülkiyetine> geçiş yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmesi gerekir.
Dosyanın incelenmesinde, dava konusu taşınmazın 58/173 hissesinin davalı ...'e, 115/173 hissesinin ise davacı ile diğer davalılar adına (elbirliği) arsa olarak tapuda kayıtlı olduğu, anataşınmazın betonarme kargir olduğu ve ..., zemin ve iki kattan oluştuğu, her bir katta birer bağımsız bölüm olmak üzere toplam dört bağımsız bölümünün bulunduğu, belediye başkanlığının yazısında anataşınmazın 1/1000 ölçekli uygulama imar planında B-4 konut alanında kaldığı ve projesinin bulunmadığının bildirildiği, mahkemece taşınmazın projesinin bulunmaması ve mirasçı sayısı nedeniyle satış yoluyla ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir. Taşınmazın bu niteliğine göre üzerindeki yapının <Kat> <Mülkiyeti> Yasasının 50/2. maddesi hükmüne uygun olup, paydaş ve bağımsız bölüm itibariyle her bir paydaşa da (mirasçı davacı ve mirasçı davalılar arasında elbirliği şeklinde) en az bir bağımsız bölüm düştüğü anlaşılmaktadır. Dava konusu taşınmaz üzerinde <kat> <mülkiyeti> kurmaya elverişli dört bağımsız bölüm olup taraflarca taşınmazın kullanıldığı anlaşılmaktadır. Her bir müşterek malike tarafların anlaşamaması halinde kura çekilmek suretiyle iki adet bağımsız bölüm verilmek suretiyle (mirasçılar arasında elbirliği şeklinde) <kat> <mülkiyeti> oluşturulabileceği, bağımsız bölüm ve daireler arasındaki değer farkının ise ivaz ilavesiyle denkleştirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar gözönünde bulundurularak öncelikle <kat> <mülkiyetine> geçişin sağlanması yolunda yargılama yapılması gerekirken, açıklanan hususlar yerine getirilmeden yetersiz araştırma ve eksik incelemeyle ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmiş olması ve dava konusu taşınmaz 542 ada 7 parsel (eski 1636 parsel) olmasına rağmen 547 ada 7 parsel sayılı taşınmaz yönünden hüküm kurulması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 22.09.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Benzeri bir konu ile ilgili Yargıtay kararı yukarıya çıkarılmıştır.Mehmet SATIR / Menteşe (Muğla) Tapu Müdürü

Lütfen sohbete katılmak için Giriş .

Sayfa oluşturma süresi: 0.261 saniye
Geliştiren: Kunena Forum