Yazdır

SULAMA ALANLARINDA 3083 SAYILI KANUNA GÖRE KISITLI ARAZİLER

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ tarafından yazıldı.. Posted in Diğer (Tapu-Kadastro)

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 

sulama alanları3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesi ve Tarım Reformu Hakkındaki Kanunun 13. maddesine göre kısıtlılık şerhi bulunan taşınmazların üçüncü kişilere satış veya başka yolla devri yasaktır. Bu tür devirler ancak İlgili kuruluşun yazılı izni ile yapılabilir.

Uygulama alanlarında Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren, kamulaştırma, toplulaştırma, arazi değiştirilmesi ve dağıtım işlemlerinin tamamlanması veya tapuya tescili sonuçlandırılıncaya kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzelkişilerine ait arazinin mülkiyet ve zilyetliği devir ve temlik edilemez.

Bu araziler ipotek edilemez ve satış vaadine konu olamaz.

 

Ancak, bu kısıtlama süresi beş yılı aşamaz. Sulama şebekesi tamamlanıp sulamaya geçinceye kadar da aynı işlemler yapılmaz. Bu kısıtlamada ise süre, beş yılı aşamaz.

Kısıtlama süresi içerisinde arazisini ve varsa üzerindeki tesisleri satmak isteyen gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerin müracaatları halinde, uygulayıcı kuruluş bu kişilere ait tarım arazisini, altmış gün içinde bu Kanun hükümlerine göre kamulaştırır.

Uygulayıcı kuruluş araziyi kamulaştırmak yerine bunların başkalarına satışına izin de verebilir.

Bu gibi arazi sadece T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edilebilir.

Bu kısıtlama süresi içerisinde ipoteğin paraya çevrilmesi gerektiğinde bedel, bu Kanun hükümlerine göre uygulayıcı kuruluş tarafından alacaklıya ödenerek arazinin Hazine mülkiyetine geçirilmesi sağlanır.

Beş yıllık süre içinde mahkemeler veya icra iflas daireleri tarafından bu arazi hakkında devir ve temliki gerektiren bir karar verilemez.

Ancak miras yoluyla intikallerin yapılmasında sakınca yoktur. Fakat mahkemeler satış suretiyle miras ortaklığının giderilmesine yani izale-i şuyuya karar veremezler. (3083 Sy.K.md.13)

Bu takyitle kısıtlı taşınmazı uygulayıcı kuruluşun izni ile satın alan kimse de aynı kısıtlamalara tabi olur. Yani uygulayıcı kuruluştan izin alamdan bu tarım arazisini satamaz.

Bu tür arazilerde tarımsal yapılar dışında inşaat yapılması yasaktır. Uygulama alanlarında bulunan tarım arazisi, zorunlu sebepler olmadıkça tarım dışı amaçlarla kullanılmaz. Ancak zorunlu hallerde, uygulama alanlarındaki arazi ilgililerin müracaatı üzerine uygulayıcı kuruluşun izni ile tarım dışı amaçlarda kullanılabilir. Uygulayıcı kuruluşun izni olmadıkça bu taşınmazlarda cins değişikliği yapılamaz (3083 Sy.K.md.19).

*   *   *