Yazdır

DOP HESABI HANGİ ALAN ÜZERİNDEN YAPILIR

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı.. Posted in İmar

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

 

dop hesabıDOP oranı hesaplanırken tüm uygulama alanı mı esas alınır, yoksa tescilli parsellerin yüzölçümü mü esas alınır?

 

Bu soru; uygulamada sıkça sorulmaktadır.

Burada özellik arz eden husus; DOP oranının hangi alan üzerinden hesaplandığı değil, uygulama alanı içerisindeki yolların belediye tarafından ihdas edilip edilmediğidir.

 

Şöyle ki;

 

Danıştay kararları, uygulama sahası içerisindeki kapanan kadastral yolların öncelikle umuma ait yerler için kullanılması yönündedir. Diğer taraftan tescilsiz olan Devletin hüküm ve tasarrufa altındaki yerler de hazine adına uygulamaya girer.

 

Bu kurallara uymak koşuluyla DOP oranının hesabında yukarıdaki soruda cevap aramak gerekirse;

 

Ö r n e k;

 

Uygulama sahasının toplamı 100 000 m2’dir. Uygulama ile oluşturulacak umuma ait tesisler için 30 000 m2’ye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sahada 10 000 m2 kapanan yol bulunmaktadır.

 

DOP oranı nedir?

 

Ç ö z ü m ;

 

a) Kapanan yolların kamusal alanlar için kullanıldığı durumlar;

 

Ancak Danıştay kararlarına uygun hareket edilip, kapanan yollar kamusal alanlar için kullanıldığında;

 

30 000 – 10 000 = 20 000 m2 (kamusal alanlar için ihtiyaç duyulacak alan 20 000 m2. kalacaktır.

 

Tüm uygulama sahası 100 000 m2 idi. Kapanan yollar kamusal alanlar için kullanıldığından DOP kesilmesi söz konusu olmayacaktır. Uygulama alanı yüzölçümünden düşülmesi gerekir. Dolayısıyla DOP kesilecek miktar 90 000 m2 olacaktır.

 

Yani DOP oranı 20 000 / 90 000 = 0,222222 olarak hesaplanacaktır.

 

Bu saha içerisinde Devletin hüküm ve tasarrufa altında bulunan yerler olsa idi, yine bir şey fark etmeyecekti. Çünkü, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler uygulamaya bir bütün olarak Hazine adına uygulamaya girer. (DOP oranı %40’ı aşmadığı sürece de kamusal alanlar için kullanılmamalıdır.)

 

b) Kapanan yolların ihdas edildiği durumlar;

 

30 000 / 100 000 = %30. Eğer kapanan yollar belediye tarafından ihdas ediliyorsa o zaman DOP oranı %30 olarak bulunur. İhdas edilen kısımlar da belediye adına uygulamaya girer ve diğer parsellerden kesildiği oranda DOP kesilir.

 

H a n g i s i   d o ğ r u ;

 

Örneğimizin;

 

(a) şıkkında, kapanan kadastral yollar kamusal alanlarda kullanılmak üzere tescilli yüzölçümler üzerinden DOP oranı hesaplandı ve %22,222222 bulundu.. (Devletin hüküm ve tasarrufa altında olup da plân gereği bir olarak Hazine adına uygulamaya giren yerler de, DOP hesabında tescilli parsel olarak değerlendirilir.)

 

(b) Şıkkında ise yollar belediye tarafından ihdas edildiği durumlarda ise DOP hesabı tüm uygulama alanı üzerinden yapıldı ve %30 bulundu.

 

Uygulamaya karşı herhangi bir itiraz olmadığı sürece her iki uygulama da doğru sayılabilir. Hangi uygulama şeklini seçeceği uygulamayı yapan idarenin inisiyatifine kalmıştır. (Zira bir şekilde dayanağı vardır. “b” şıkkı için 2644 sa.Tapu Kanunu md.21)Ancak, (b) yolu takip edilen uygulamaya karşı itiraz olması halinde, yolların ihdası Danıştay tarafından iptal sebebi sayılmaktadır.

 

Yanlış sayılacak uygulama;

 

Uygulamayı yapan idare yolları ihdas ettiği halde, ihdas edilen yerlerden DOP kesmeyip, DOP oranını sadece tescilli yüzölçümler üzerinden hesapladığı durumlarla karşılaşılabilmektedir.

 

Uygulama alanı 100 000 m2 idi. Kamusal alanlar için 30 000 m2’ye ihtiyaç duyulmakta idi. Kapanan kadastral yollar yüzölçümü 10 000 m2 idi.

 

Belediye kapanan 10 000 m2’yi ihdas etmekle kalmayıp, ihdas edilen yer üzerinden DOP kesmeyip, geri kalan kısımlar üzerinden kesmek isterse;

 

DOP oranı 30 000 / 90 000 = 0, 333333 olacaktır ki. İşte bu şekilde yapılacak bir uygulamanın doğruluğundan bahsedilemeyecektir.

*   *   *