Yazdır

1458 sayılı GENELGE GEREĞİNCE DÜZELTİLEBİLECEK TEKNİK HATALAR

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı.. Posted in Tapu-Fen

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi
 
harita hataTeknik hataların idari yoldan düzeltilebilmesiyle ilgili düzenleme 1458 sayılı genelgede de yer almıştır (Bu genelge TKGM – Tas. İşl.Da.Bşk.lığı çıkışlı ve 17.01.1984 tarihlidir).

1458 sayılı genelgenin 2/a maddesine göre; evrakına ve haritasına aykırı olarak hatalı tescil edilen yüz ölçümler düzeltilebilir.

Genelgedeki ifadeye bakılacak olursa; sınırlandırma, ölçü, tersimat ve hesaplama doğru olmasına karşın, bu doğru hesabın, kütüğe aktarımında yapılacak hatanın, bu genelge gereğince, düzeltilebileceği anlamı çıkarılabilir.

1458’e Göre Düzeltilebilecek Teknik Hatalar

Bir taşınmazın mülkiyeti zemindeki durumudur.

Bu durum, tasarruf krokisinde gösterilir ve bu krokideki şekline göre ölçüm çalışması yapılıp, ölçü krokisi düzenlenir. Ölçü kroki­sindeki değerlerin hatalı olup olmadığı yine krokisi üzerinden kontrol edilmek suretiyle tespit edilebilir.

Herhangi bir taşınmazın zeminde mülkiyet durumunun gösterilmesi, o parsele ait ölçü değerleri esas alınarak aplikasyon yapılmakla mümkün olabilecektir. Bu da net olarak göstermek­tedir ki bir taşınmazın mülkiyete ilişkin esas belgesi, ölçü krokisindeki ölçü değerleridir.

İşleme konu parselde herhangi bir ölçü hatasının olmadığı anlaşılabiliyorsa, bu aşamadan sonra teknik çalışmalarda yapılacak her türlü hata belgesine aykırı tescile veya ya­zıma neden olur. Bu şekildeki hatalar 1458’e göre düzeltilebilmesi gere­kir.

Bu bilgilerden hareketle 1458’e göre düzeltilebilecek hatalar şu şekilde sıralanabilir:

* Yüzölçüm hesap karnesindeki değer tapu kütüğüne aktarılırken bir üst ya da bir alt parselin yüzölçümü alınmış olabilir.

* Yüzölçüm karnesindeki doğru hesap, tapu kütüğüne aktarılırken yan­lışlıkla bir sıfır fazla ya da eksik yazılmış olabilir.

* Yüzölçüme ait rakamın biri unutulmuş ya da iki kez yazılmış olabilir veya hesap karnesindeki rakam hatalı okunarak kütüğe hatalı yazılmış olabi­lir.

* Zeminde yapılan sınırlandırma–Ölçme–tersimatta hata bulunmadığı halde yüzölçüm hesabı hatalı yapılarak bu hatalı haliyle tescil yapılmış olabi­lir.

* Zeminde yapılan sınırlandırma ve ölçme doğru olmasına karşın paf­taya tersimatı hatalı yapılmış olabilir.

Tescile esas ölçü değerlerinde herhangi bir hata bulunma­dığı tespit edilebildiği sürece, bu belgeye aykırı oluşturulmuş paftadaki tersimatın da düzeltilmesi gerekir.

1458 sayılı genelgeye göre “olur” alınmak suretiyle düzeltilebilecek tek­nik hatalar bunlardır.

Ancak, aynı genelgenin bir paragrafında “yüzölçüm ile ilgili hataların tashihinde mahallinde inceleme yapılarak eldeki verilerin zemine uygunluğu bir tutanakla tevsik edilmelidir.” denilmektedir.

Zemine inildiğinde yapılacak olan araştırma sınırlandırma ve ölçü hatasına dair olacaktır. Halbuki, yukarıda da bahsedildiği üzere sınırlandırma ve ölçü hatası bulunmayan hatalar 1458 sayılı genelge kapsamında düzeltilebileceğine göre genelgede yer alan bu ifade, genelge ile hedeflenen esas amaçla ters düşmektedir.

*   *   *