Yazdır

KISA - KISA (TEVHİD İLE İLGİLİ TALİMAT VE YORUMLAR)

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ tarafından yazıldı.. Posted in Tapu Sicil

G. Öcal DÖRTGÖZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi
kisa kisa1. Her İkisi de Takyitli Taşınmazların Birleştirilmesi

Tapu Sicil Tüzüğünün 75. maddesine göre, birleştirilecek taşınmaz malların her ikisi üzerinde de ayni veya şahsi haklar varsa bütün hak sahiplerinin ve rehin alacaklılarının muvafakatlerinin alınması zorunludur.

Birleştirilecek taşınmaz mallardan sadece birisi üzerinde ayni veya şahsi haklar varsa kural olarak muvafakat almaya gerek yoktur. Ancak, birleşecek taşınmaz malın lehine başka bir taşınmaz malın aleyhine şeklinde arzi bir irtifak hakkı varsa bu birleşme diğer taşınmazı daha çok külfete sokacağından o taşınmaz malikinin muvafakatini almak gerekir.

İkisi de 1.derecede ipotekli iki taşınmaz malın birleştirilmesi ancak bu ipotek alacaklılarının muvafakati ile mümkündür. İkisi de muvafakat etmezse bu birleştirme yapılamaz. Muvafakat ederlerse ikisinin de ipoteği 1.derece olarak yeni taşınmaz üzerine tescil edilir. Bu halde bu iki ipotek arasında bir garame doğmuş olur. 2.,3,... derecelerde ipotekler varsa ve muvafakat sağlanırsa onlarda kendi dereceleri, tarih ve yevmiyeleri ile yeni oluşan parsel üzerine aynı şekilde aktarılır.

Ancak ikisi de 1.derecede ipotekli taşınmazların birleştirilmesi için bir alacaklı muvafakat eder, diğeri muvafakat etmezse ne olacaktır: Kanımızca bu halde muvafakat eden ipoteğinin 2. derece olarak tesciline razı olursa, muvafakat etmeyen alacaklının ipoteği 1.derecede, muvafakat eden alacaklının ipoteği de 2.derecede olarak tescil edilerek birleştirme yapılabilir.

2. Birleştirme (Tevhit) de Zarar Görmeyen Hak Sahiplerinin Rızasını Almaya Gerek Yoktur (TST.75)

Her ne kadar Tapu Sicil Tüzüğünün 75. maddesinde, birleştirilecek taşınmaz mallar üzerinde kaydedilmiş hak sahiplerinin muvafakatinin alınması zorunlu kılınmış ise de Mülga Tapu Sicil Nizamnamesinin 99. maddesine benzer bir uygulama verilerek hak sahiplerinin hakları haleldar olmuyorsa (zarar görmüyorsa) hak sahiplerinin muvafakatleri alınmadan birleştirme talebi karşılanabilir. (Bkz TKGM. 18.7.1996 T. 3148 sy. Talimat)

Hak sahiplerinin zarar görüp görmediğinin takdiri Tapu Sicil Müdürüne aittir. Ancak, yapılan tevhidden zarar görmese dahi tüm hak sahipleri MK.1019 a’göre haberdar edilmelidir. Hak sahipleri bu tevhide karşı dava açabilirler (MK.1026,1027).

3. Farklı Parsellerde İnşaa Edilmiş Bitişik İki Binadaki Bağımsız Bölümün Tevhidi Mümkün Değildir

İki ayrı parsel üzerinde inşaa edilmiş birbirine bitişik iki ayrı apartmanın zemin katlarında bulunan iki ayrı bağımsız bölümün tevhidi mümkün değildir. Böyle bir tevhid ancak arsaların birleştirilmesinden sonra mümkün olabilir.

4. Kat İrtifaklı Bağımsız Bölümlerin Tevhidi

Kat irtifaklı bağımsız bölümler tevhit edilebilir. Bu işlem için ortak yerlerde bir değişiklik yapılmayacaksa diğer bağımsız bölüm maliklerinin muvafakatini almaya gerek yoktur. Ancak proje ve liste değişikliği de gerekir. Tevhit edilen bağımsız bölümlerden en küçük numaralı olanın bağımsız bölüm numarası korunarak tescil yapılır. Diğer numaralar iptal edilerek sayfaları usulünce kapatılır ve sayfalar arasında irtibat kurulur.

5. Tevhit Halinde Hisse Miktarlarının Belirlenmesi

Tevhit edilen parsellerin malikleri birleşerek oluşan parselde hissedar olur. Hisselerin tevhit edilen parsellerin yüzölçümü ile orantılı verilmesi gerekir. Birleşen parsellerde hisseli mülkiyet varsa, hisselerine kaç metrekare tekabül ettiği belirlenerek yeni oluşan parselde aynı metrekare isabet edecek şekilde hisse verilir.

Bir hissedara hiçbir şekilde eski parseldeki metrekareden daha çok metrekare isabet edecek şekilde hisse verilemez. Yola yeşil alana terk edilen yer varsa bu kısım düşüldükten sonra hisselendirme yapılır.

6. İki Köy/Mahalle Arasındaki Taşınmazların Birleştirilmesi

İki ayrı köy/mahalle sınırında kalan taşınmazların birleştirilmesi mümkündür.

İki ayrı köydeki parsellerin birleştirilmesi için il idare kurulu kararı gerekmektedir. Eğer taşınmazlar iki ayrı vilayet kapsamında kalmakta ise o zaman her iki vilayetin il idare kurullarının olumlu karar vermesi gerekir.

İki belediye sınırında kalan mahallelerdeki parsellerin birleştirilmesi halinde ise, her iki belediye encümeninin birleştirmeye olumlu karar vermesi gerekir.

İki ayrı köy veya mahalledeki taşınmazların birleştirilmesi halinde, Tapu Sicil Tüzüğünün 8. maddesine göre uygulama yapılır. Buna göre;

a) Birleşecek taşınmaz mallar aynı sicil bölgesinde, yani aynı müdürlükte kayıtlı ise;

Birleşecek taşınmaz malların tamamı farklı köy veya mahallelerde kain olmasına rağmen aynı müdürlükte kayıtlı ise, birleşerek oluşan parsel büyük kısmının bulunduğu köy veya mahalle kütüğüne tescil edilir (TST.8/1). Kapanan eski sayfalar ile açılan yeni sayfa arasında köy veya mahalle isimleri de yazılarak irtibat kurulur.

b) Birleşecek taşınmaz mallar ayrı sicil bölgelerinde, yani farklı müdürlüklerde kayıtlı ise;

Birleşecek taşınmaz mallar ayrı tapu sicil müdürlüklerinde kayıtlı ise Tapu Sicil Tüzüğünün 8. maddesinin 2. fıkrasına göre işlem yapılır.

Birleşerek oluşan parsel, numarasını büyük kısmının bulunduğu köy veya mahalleye göre alır. Değişiklik beyannamesi büyük kısmın bulunduğu kadastro müdürlüğünce düzenlenir. Bu numara altında her iki yerin boş olan ilk sayfasına, birleşerek oluşan parselin tamamı tescil edilir. Bunun için öncelikle büyük kısmının bulunduğu müdürlükçe tescili yapılır. Büyük kısmının tescil edildiği tapu kütük sayfasının beyanlar sütununa ;

“Bu parselin küçük kısmı........köyü .......sayfada tescillidir.”şeklinde belirtme yapılır.

Daha sonra küçük kısmın bulunduğu müdürlüğe belgelerin tasdikli birer örneği bir yazı ekinde gönderilir. Bu yazıyı alan müdürlük yevmiyeye kaydını yaparak kendi kütüğündeki boş olan ilk sayfaya gerekli tescili yapar. Bunun için küçük kısmının bulunduğu sayfanın ada-parsel numarasının bulunduğu yere (Çakaldere köyü, 509 ada, 15 nolu parsel) yazıldıktan sonra beyanlar sütununa;

“Bu parselin büyük kısmı.......köyü........sayfada tescillidir.

Bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulunduğu müdürlüğe yapılır.”

Şeklinde belirtme yazılır.

Bu belirtmeler yazıldıktan sonra bu taşınmaz malla ilgili her türlü talep büyük kısmının bulunduğu müdürlüğe yapılmalıdır. Haciz tedbir gibi resmi yazılı talepler, bunlarda müdürlükçe ilgili müdürlüğe bildirilmelidir. Bu müdürlükçe yapılan işlemler, küçük kısmın kayıtlı bulunduğu müdürlüğe bildirilir. O müdürlükçe yevmiyeye alınarak gerekli tescil yapılır.

7. Birleştirmede Yola Cephe Şartı Yoktur

Yola cephesi olmayan parsellerin birleştirilmesinde bir sakınca yoktur. Çünkü birleştirmede yola cephe şartı aranmaz.

8. Bağımsız Bölümün Tevhit ve İfrazı

Bağımsız bölümün tevhit ya da ifrazında encümen veya il idare kurulu kararı aramaya gerek yoktur. Bir mimar veya inşaat mühendisince hazırlanacak tadilat projesinin belediyece onaylanmış olması yeterlidir.

9. Farklı Vasıftaki Taşınmazların Birleşmesi

Farklı vasıflarda bulunan taşınmazların birleşmesinde bir sakınca yoktur. Yeni oluşan parselin vasıf hanesine her iki parselin vasfı toplanarak yazılır.

Örnek: Arsa ve Tarla