KAMULAŞTIRMA

a) Tanım ve Açıklama

Kamulaştırma, Devlet veya kamu tüzel kişilerince, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılığını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el konulması veya üzerinde irtifak hakkı tesis edilmesi işlemidir.

Devamını Oku

KAT İRTİFAKI

a) Tanım ve Açıklama

Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, salon ve depo gibi ayrı ayrı ve başlı başına kullanmaya elverişli bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına (Kat İrtifakı) denir (KMK. 1/2, 2/c, 3/3).

Devamını Oku

KAT MÜLKİYETİ

a) Tanım ve Açıklama

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkân, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir (KMK. 1).

Devamını Oku

KAYNAK HAKKI

a) Tanım ve Açıklama

Kaynaklar arazinin bütünleyici parçası olup, bunların mülkiyeti ancak kaynadıkları arazinin mülkiyeti ile birlikte kazanılabilir. Başkasının arazisinde bulunan kaynaklar üzerindeki hak, bir irtifak hakkı olarak tapu kütüğüne tescil ile kurulur. Yer altı suları, kamu yararına ait sulardandır. Arza malik olmak, onun altındaki yer altı sularına da malik olmak sonucunu doğurmaz. Arazi maliklerinin yer altı sularından yararlanma biçimi ve ölçüsüne ilişkin özel kanun hükümleri saklıdır.(MK.756).

Devamını Oku

TAKYİTLİ (KISITLAMALI) SATIŞ

Açıklama:

Satışı talep edilen taşınmaz malın tapu kütük sayfasının şerhler, beyanlar, irtifak hakları ve rehinler sütununda bulunup da, taşınmazın devrini engellemeyen takyitler (kısıtlamalar) olması halinde düzenlenecek resmi senette bu kısıtlamaların aşağıdaki şekilde gösterilmesi gerekir.

Devamını Oku

MİRAS PAYININ DEVRİ (PAY TEMLİKİ)

a) Tanım ve Açıklama

Miras payının devri (temliki), iştirak (el birliği) halinde bulunan mirasçılardan birinin miras payını, iştirak(el birliği) bozulmadan diğer bir mirasçı veya mirasçılara devretmesi demektir (MK.676). Bu devir bedelli ise satış, bedelsiz ise bağış gibi değerlendirilir.

Devamını Oku

SATIŞ VE KANUNİ İPOTEK TESİSİ

a) Açıklama :

Satış bedelinin tamamı alınmamış, geriye bir miktar bakiye alacak kalmış ise ve satıcı talep ederse bakiye alacak için kanuni ipotek tesis edilir. Satış tarihinden itibaren üç ay içinde kanuni ipotek tesisi yapılabilir. Kanuni ipotek sadece bu satışa konu taşınmaz mal üzerine işlenebilir. Miktarı bakiye alacak miktarını geçemez.

Devamını Oku

VELAYETEN TAŞINMAZ MAL ALIMI

a) Açıklama:

19 yaşından gün almamış küçükler anne ve babasının velayeti altında sayıldıklarından, bu küçükler adına yapılacak tapu işlemlerinin anne ve babaları tarafından birlikte yapılması gerekir. Anne veya babanın çocuğu tek başına temsil etmesi mümkün değildir. Anne veya babanın çocuğu tek başına temsil edebilmesi için eşlerden birinin ölmüş veya velayet hakkı kaldırılmış olması gerekir. Eşlerden biri ölmüş ise bu ölümün nüfus kayıt örneği veya veraset senedi, gaiplik kararı gibi bir belgeyle kanıtlanması ve dosyaya eklenmesi gerekir. Boşanma sonucu velayet eşlerden birine verilmiş ise boşanma kararının tapu sicil müdürlüğüne ibrazı gerekir.

Devamını Oku