VASİYETNAMENİN TENFİZİ İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Kişiler, sadece sağlıklarında hükümler doğuran hukuki muamele yapma ehliyeti ile donatılmış değillerdir. Ölümlerinden sonra geçerli olmak kaydı ile de, hukuki işlemler yapma hakkına sahiptirler. Ölüme bağlı tasarruf iki şekilde yapılabilir. Biri vasiyet (MK.502), diğeri miras mukavelesidir (MK.503).

Vasiyetnamenin tenfizine karar verilerek bu karar kesinleştikten sonra, isteyen kanuni ve mansup (atanmış) mirasçılara mahkemece mirasçılık (veraset) belgesi verilir.

Devamını Oku

TESCİL İSTEM BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

Tapu sicilinde işlem yapılmasını gerektiren bazı durumlarda akit düzenlenmesine gerek yoktur. Bunlar genelde taraf teşkil etmeden malikin veya ilgili hak sahiplerinin tek taraflı irade beyanı ile sonuç doğuran işlemlerdir.

Malikin veya maliklerin ya da ilgililerin tek taraflı bu irade beyanları tapu sicil müdürlüğünde istem belgelerine geçirilir. Bu istem belgelerinin şekli Tüzüğün 102. maddesi gereği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir.

Devamını Oku

TEFERRUATIN YAZIMI İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Gayrimenkul maliki isterse, gayrimenkulüne tahsis ettiği menkul eşyaları teferruat olarak tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazdırabilir.

Bir şeyin bir gayrimenkulün teferruatı sayılabilmesi için;

Menkul eşya olması,

Bir şeyin işletilmesine, korunmasına, o şeyden yararlanmaya elverişli olması,

Bir şeye daimi bir şekilde tahsis edilmesi ve kullanımda o şeye tabi tutulması veya takılması veya onunla birleştirilmesi gerekir.

Devamını Oku

SULH HAKİMİ VEYA NOTERDE YAPILAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNİN TESCİLİ İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Sulh hakimleri ve noterler de ölünceye kadar bakma akdi düzenleyebilirler (MK.532). Böyle bir sözleşmenin tescilini kural olarak sadece taşınmaz malın maliki isteyebilir. Malik ölmüş ise mirasçılarının tescil isteminde bulunması gerekir. Mirasçılar tescil isteminden kaçınırlarsa bakım alacaklısının mahkemeden adına tescil kararı getirmesi gerekir. Ancak sözleşmede ölünceye kadar bakacak olanın da taşınmazı adına tescil ettirebilmesine yetki verilmiş olabilir. Bu durunda bakım borçlusunun talebine istinaden tescil işlemi yapılabilir.(TKGM.Gn.1187).

Devamını Oku

MİRASIN TAKSİMİ

a) Tanım ve Açıklama

Tapu Sicil Tüzüğünün 21/c maddesine göre, "Miras taksimi noter tarafından yapılmış ise sözleşme; mirasçılar arasında yazılı olarak yapılmış olup da, mirasçıların imzaları noterce onaylanmamış ise tüm mirasçıların; imzaların bir kısmı onaylanmış ise imzaları onaylanmamış olanların başvuruları gerekir."

Devamını Oku

MİRASIN İNTİKALİ

1) Elbirliği (İştirak) Halinde
a) Tanım ve Açıklama

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işlemine mirasın intikali denir. Bunun için tüm mirasçıların istemine gerek olmayıp, bir tek mirasçı da iştirak halinde intikal işlemini yaptırabilir. Veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi mirasın intikali için gerekmemekle beraber, (Beyanlar hanesine veraset ve intikal vergi ilişiğinin kesilmediği intikalin tarih ve yevmiye numarası ile belirtme yapılır) intikalin tescilinden sonra taşınmazın devri veya üzerinde ayni bir hak kurabilmesi için ilişik kesme belgesinin vergi dairesinden alınarak tapu sicil müdürlüğüne getirilmiş olması aranır.

Devamını Oku

KAT MÜLKİYETİ KURULMASI

a) Tanım ve Açıklama

Malikin tek kişi olması halinde kat mülkiyeti talebi üzerine, tescil istem belgesi düzenlenir.

Kat mülkiyetinin tanımı, istenen belgeler, tapuya tescili, ve işlemin mali yönü "akitli işlemler"in kat mülkiyeti bölümünde açıklanmıştır.

Devamını Oku

KAT KARŞILIĞI iNŞAAT HAKKI SÖZLEŞMESİ ŞERHİ

a) Tanım ve Açıklama

Kat karşılığı inşaatta taşınmaz malın maliki taşınmazın belli bir hissesini veya yapılacak binadaki bazı bağımsız bölümleri inşaattan kendisine kalacak kısımlara karşılık müteahhide devretmeyi vaad etmektedir. Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesini düzenleme yetkisi noterlere aittir (TST.55/c).

Devamını Oku

KAT İRTİFAKI İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Malikin tek kişi olması halinde kat irtifakı talebi üzerine, tescil istem belgesi düzenlenir.

Kat irtifakı tanımı, istenen belgeler, tapuya tescili, ve işlemin mali yönü "akitli işlemler"in kat irtifakı bölümünde açıklanmıştır.

Devamını Oku

İŞTİRAKIN (ELBİRLİĞİNİN) BOZULMASI

a) Tanım ve Açıklama

İştirak (elbirliği) halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirak (elbirliği) halinin bozularak müşterek mülkiyet (hissedarlık) esasına geçilmesi işlemidir. Bunun için tüm iştirakçilerin veya temsilcilerinin istemi ya da bu yönde bir mahkeme kararının getirilmesi gerekir. (MK.676)

Devamını Oku

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

a) Tanım ve Açıklama

Cins değişikliği, bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemdir.

Devamını Oku

AİLE KONUTU ŞERHİ

a) Tanım ve Açıklama

Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere "yerleşim yeri" adı verilmiştir. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Aile konutu şerhi hususu 2002/7 nolu genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Devamını Oku