ŞUFA - İŞTİRA - VEFA İSTEMİ

1) Şufa Hakkı (Önalım)

Şufa hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır (MK. 732,735).

2) İştira Hakkı (Alım)

Bir taşınmaz malı belli bir bedelle belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır (MK.736). Bu niteliği ile satış vaadine benzer. Ancak satış vaadinin azami süresi beş yıl olduğu halde bu hak şerh tarihinden itibaren on sene süreyle hüküm ve sonuç doğurur. Bu süre sonunda malikin talebi ile terkin edilebilir (TST.78).

İştira sözleşmesinin noterce düzenlenmiş olması gerekir (TST.55).

3) Vefa Hakkı (Geri alım)

Vefa hakkı satanın, sattığı taşınmaz malı müşteriden geri satın alma hakkını saklı tutmasıdır (MK.736).

4) Şufa - İştira - Vefa İşlemlerinin Mali Yönü

Şufa, iştira, vefa haklarının tapu siciline şerhi için, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 9. pozisyonu uyarınca bu hakların bedelli veya bedelsiz oluşuna bakılmaksızın taşınmaz malın kayıtlı değeri üzerinden Binde 5.4 oranında harç tahsil edilir. İştira ve Vefa Hakkının Tapu Sicil Müdürlüğünce düzenlenmesi halinde binde 7.5 damga vergisi tahsil edilir. Ancak bu sözleşmeler, noterce düzenlenmiş ise damga vergisi alınmaz. (TKGM. Gn.1450)

Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret alınır.

Bu hakların terkini ayrıca için maktu terkin harcı tahsil edilir.

Yazdır e-Posta