Yazan
Mesaj

hkocak
KOMŞU TARLA YOL VERMİYORSA NE YAPILIR

Komşu tarla yol hakkı vermiyor, tarlasından geçerek genel yola ulaşmanıza izin
24.11.2008
vermiyorsa mahkemeye müracaat etmek gerekir. Hukukumuzda zorunlu geçit

hakkı diye bir hüküm vardır. Mahkeme geçilecek olan en uygun yeri bilirkişi yardımı

ile belirleyecek ve bir karar verecektir. Bu karar kesinleşince alıp, önce kadastro

sonra tapu sicil müdürlüğüne başvurarak geçit hakkınızı tapu siciline tescil

ettirecek ve rahat rahat geçeceksiniz.

Türk Medeni Kanununun "Zorunlu Geçit" başlığını taşıyan 747. maddesi şöyledir:

"Taşınmazından genel yola çıkmak için yeterli geçidi bulunmayan malik, tam bir

bedel karşılığında bir geçit hakkı tanınmasını komşularından isteyebilir.

Bu hak, ilk önce kendisinden bu geçidin istenmesi önceki mülkiyet ve yol

durumuna göre en uygun düşen komşuya karşı ve daha sonra bundan en az zarar

görecek olana karşı kullanılır.

detasj
Merhaba... 01.12.2006 tarihli mahkeme kararıyla 4515 nolu parsele 408,49 m2

irtifak hakkı konmuştur. Ancak mahkeme kararı mart 2007 tarihinde tapu sicil
15.12.2008
müdürlügüne ulaşmıştır. Bu esnada 4515 nolu parsel 17207-17208-17209 nolu

parsellere ayrılmış ve yola terk yapılmıştır. Tapuyada 01.02.2007 tarihinde tescil

olmuştur. Daha sonra 17209 nolu parselde imar planı değişikliğinden dolayı

kadastroda ihdas ve yola terk işlemi yapılmış tapuya yollanmıştır. Ancak tapuda

17209 nolu parselin kutuk sayfasına 4515 nolu parsel için irtifak şerhi

konuldugundan işlem yapılamamıştır. 4515 nolu parseldeki irtifak hakkı 17207-

17208-17209 nolu parsellerde ve yolda kalmaktadır. Bu yüzden mahkemeye tavzii

için başvurulmuş ancak olumsuz sonuç alınmıştır. Bu durumda kadastro ve tapuda

malcomx
merhabalar, Tokinin toplu konutları üzerine Medaşla 99 yıllığına 1.ytl bedelle

irtifak hakkı tesisi talep edilmektedir. Buna göre:
18.12.2008
-bu işlem müstakil ve daimi bir hak olarak mı yoksa mecralardaki gibi irtifak hakkı

tesisi gibi mi tescil edilececektir.

-Bu işlem için ne gibi harç alınacaktır.

hkocak
MECRA HAKKI

Elektrik akımı ile ilgili irtifak haklarının mecra hakkı şeklinde tesis edilmesi gerekir.
19.12.2008
Bu haklar 99 yıl süreli dahi olsa özel bir talep olmadıkça ve bağımsız

bulunmadıkça daimi ve müstakil hak olarak ayrı sayfaya tescil edilemez. Mecra

hakkının harcı lehine işlem yapılan taraftan alınacak binde 15 oranındaki harçtır.

Mecra bedeli 1 ytl dahi gösterilebilir. (4) sayılı Tarifenin 20/e Pozisyonuna göre bu

bedel üzerinden binde 15 oranında harç tahsil edielecektir. Bu harç nispi

harçların asgari miktarına tamamlanır. Hakkın bedelsiz tesis edilmesi halinde ise

işlam bağış olarak değerlendirilip, bağış harcı alınacaktır.

Esas itibariyle, Tarifede değişiklik yapılması gerekir. Örneğin; " Bedelli irtifak hakkı

tesisinde emlak beyan değerinin yarısından aşağı olmamak üzere irtifak bedeli

üzerinden binde 15 oranında harç alınır." şeklinde değişiklik yapılabilir. Gürsel

Öcal DÖRTGÖZ

sezer
Merhaba

Kat irtifakı kurulmuş tescil edilmiş bir yerde listede bağımsız bölümün cinsi daire
02.02.2009
yerine dupleks daire yazılmış. Ancak proje de daire. Bunu nasıl düzeltebiliriz.

teşekkürler. sezer

Sayfa 2 of 35
Żlk Önceki Sonraki Son