Yazan
Mesaj

oguzkeser
Cins değişikliği yapıldığındaki yapı kullanma izin belgesi incelenmeli. Yapı kullanma

izin belgesinde cins değişikliği yapılacak parselin cinsi ne yazıyorsa o şekilde
11.05.2008
ilgilisinin müracaati sağlanarak kaydın düzeltilmesi yoluna gidilmelidr.

Mandıranın durumu ise kat irtifakının mimari projesinde mutlaka bir bağımsız

bölümdür. Bu bağımsız bölümün niteliği dükkan, büro, mesken gibi nitelik

çeşitlerinden birisidir. Bu nitelikteki bağımsız bölümlerden birisi üzerinde

mandıra işletmeciliği yapılıyorsa muhdesat olarak belirtilemez. Eğer projeye göre

hatalı tescil varsa yukarıdaki paragrafta bahsettiğim gibi ilgilisinin müracaatı

sağlanarak düzeltme yoluna gidilmelidir. Muhdesatın nasıl meydana geldiği

konusunda ayrıntılı bilgi verilmediği için Veli SABANCILAR'ın sorusuna detaylı

hkocak
* Köy ve Mezralarde Cins Değişikliği (Adam923 dikkatine)

3194 sayılı İmar Yasasının 27 nci maddesi gereğince talep edilen cins değişikliği
19.05.2008
işlemine konu yapının "fen ve sağlık kurallarına uygunluğunu" belgeleme konusu

Tapu ve Kadastro Elemanının görevi değildir. Aynı madde, bu konuyla ilgili olarak

muhtarlığı görevli/yetkili kılmıştır.

Bunun dışında, o yerde "Çevre Düzeni Plânı" bulunması halinde nasıl uygulama

verileceği konusunda bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, plân yapılaşma ile

ilgili kurallar içermiyorsa yine aynı şekilde 27 nci maddesinin öngörüsü

doğrultusunda hareket edilmesi gerekir. ... Hüseyin KOÇAK

ERGÜN
"Tarla" nitelikli bir taşınmaz üzerine kaynak hakkı tesis etmek üzere başvuru

yapıldı.
20.06.2008
Taşınmazın "Tarla" olan cinsini "KAYNAĞI BULUNAN TARLA" olarak cins tashihi

yaptırmadan, şahsi irtifak hakkı olarak Kaynak hakkı tesisi yapabilir miyiz?

oguzkeser
Ergün'ün dikkatine,

Öncelikle Kaynağı Bulunan Tarla olarak cins değişikliğe yapılacaksa işleme konu
25.06.2008
kaynağın, 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu kapsamında kalmadığının Devlet Su

İşleri Genel Müdürülüğünce veya ilgili birimince bildirilmesi gerekir. Kaynak hakkı

arz üzerinde ve paftasında herhangi bir değişilik yapılmasını gerektirmiyorsa

encümen kararı ya da il idare kurulu kararı aranmadan işlem sonuçlanır.

Medeni Kanunun 837. maddesi, "Başkasının arzisinde bulunan kaynak üzerinde

irtifak hakkı, bu arazinin malikini suyun alınmasına ve akıtılmasına katlanmakla

yükümlü kılar.

Bu hak, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, başkasına devredilebilir ve mirasçıya

geçer.

Kaynak hakkı, bağımsız nitelikte ve en az otuz yıl için kurulmuş ise tağu kütüğüne

taşınmaz olarak kaydedilebilir." hükmündedir.

Yukarıda altını çizdiğim Medeni Kanunun 837. maddesinin birinci bendinden

anlaşılacağı üzere Kaynak üzerinde irtifak hakkının tescil talebinde bulunulması

ERGÜN
Sayın Oğuz Keser teşkkür ederim görüşlerinize. Sayın Müfettişimiz Gürsel beyin

kitabında da aynı kanımca ifadesi var ama kanımca ifadesi pek tatminkar bir
25.06.2008
cevap değil mevzuatta açık hüküm var mı sorum kısa "Tarla Nitelikli taşınmaz

üzerine kaynak hakkı tesis edebilir miyim?" Mal sahibi cins tashihi yapmak

istemiyor. Bir genelge veya talimat var mı onu öğrenmek istedim.

Sayfa 2 of 137
Żlk Önceki Sonraki Son